Skip Ribbon Commands Skip to main content
Đăng nhập
 
 
 

 Giới thiệu chung

 
Giới thiệu
 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
     
     
CHỨC NĂNG:
 
1. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Trung tâm; tên tiếng Anh là “SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRESS APPLICATION CENTER OF DONGNAI PROVINCE” là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 về việc phê duyệt đề án số 01/ĐA-UDC về chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai).
 
2. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý; các nhiệm vụ do nhà nước giao trực tiếp, các tổ chức, cá nhân đặt hàng; các nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu; kinh doanh phù hợp với lĩnh vực của Trung tâm theo quy định.
 
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và kho bạc Nhà nước, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
4. Trụ sở của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đặt tại số 1597 (260 cũ), đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. Điện thoại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Số 061.3826769; Fax: Số 061.3817350;
 
 
NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1.     Nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Thực hiện chức năng ứng dụng, triển khai các ứng dụng và tiến bộ Khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống kinh tế xã hội, nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất và đời sống của các tổ chức và cá nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước như sau:
    a) Tổ chức nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án về khoa học – công nghệ theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án cấp huyện, cấp ngành, cấp tỉnh, các dự án hợp tác với Trung ương, tỉnh bạn và nước ngoài về khoa học và công nghệ;
    b) Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học; xây dựng - triển khai hoặc liên kết xây dựng - triển khai dự án khu công nghệ cao, dự án nghiên cứu - thử nghiệm; triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới, các sản phẩm mới của cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần phần kinh tế khác vào sản xuất và đời sống;
    c) Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;
    d) Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;
    e) Đào tạo, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng;
    g) Cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thử nghiệm các sản phẩm sử dụng năng lượng và các dịch vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
    h) Thực hiện dịch vụ tư vấn và đào tạo về quản lý, các kỹ năng trong lãnh đạo và quản lý, các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý; tư vấn xây dựng tài liệu tham gia các giải thưởng quốc gia; tư vấn lập và quản lý dự án;
    i) Thực hiện các dịch vụ thẩm định công nghệ (tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, …), chuyển giao công nghệ, thẩm định dự án, đầu tư trang thiết bị.
    k) Thực hiện các dịch vụ đào tạo về khoa học công nghệ;
    l) Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ, điện não, điện tim và thiết bị khác trong sản xuất kinh doanh và trong y tế; Lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ; Tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về an toàn bức xạ;
    m) Thực hiện dịch vụ Kiểm tra không phá hủy;
    n) Thực hiện dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
    o) Thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới;
    p) Thực hiện các dịch vụ chiếu xạ công nghiệp và chiếu xạ thực phẩm;
    q) Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vị được công nhận; Sửa chữa các phương tiện đo, thẩm định, đánh giá chất lượng thiết bị công nghệ, chế tạo, lắp đặt các dây chuyền, thiết bị đo lường, thử nghiệm theo quy định của pháp luật; Thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu.
    r) Dịch vụ cung cấp thiết bị đo lường, vận chuyển máy móc thiết bị.
2.     Nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu: Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và Sở Khoa học và Công nghệ địa phương công bố hàng năm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tự quyết định việc tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước và biện pháp tổ chức thực hiện.

3.     Nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp: Trung tâm tự chủ động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian theo các yêu cầu đã quy định trong hợp đồng.

4.     Nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng: Trung tâm được chủ động khai thác và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, hợp đồng cung cấp hàng hóa, và các loại hợp đồng kinh tế khác do Trung tâm tự thoả thuận với các đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn và không trái pháp luật.

5.     Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm, hằng quý hoặc đột xuất khác và được quyền quyết định các biện pháp thực hiện như sau:
 
a) Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
       b) Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác.
      Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm


 

 Lịch làm việc

 
Lỗi:The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT
  • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai
    ĐT: 0613.826769 - Fax: 0613.817350
    E-mail: UDC@dost.dongnai.gov.vn
    LƯỢT TRUY CẬP