Skip Ribbon Commands Skip to main content
Đăng nhập
 
 
 

 Chức năng nhiệm vụ - Nghiên cứu ứng dụng

 
Chức năng nhiệm vụ


 
 

CHỨC NĂNG:

          Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng tổ chức Nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và Ứng dụng những thành tựu Khoa học và công nghệ để phục vụ đời sống; thực hiện các dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm tra về ATBX, điện tim, điện não và các thiết bị khác trong sản xuất kinh doanh và trong y tế, lập báo cáo đánh giá, tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về ATBX; thực hiện các dịch vụ về kiểm tra không phá hủy; ngoài ra giám sát và thẩm định dự toán thi công công trình.

NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1.
Nghiên cứu và Ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ để phục vụ cho đời sống
2.

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ, điện tim, điện não và các thiết bị khác trong sản xuất kinh doanh và trong y tế; lập báo đánh giá an toàn bức xạ, tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về an toàn bức xạ.

3. Thực hiện các dịch vụ kiểm định, kiểm tra không phá hủy cho các đơn vị có nhu cầu.
4. Thực hiện các dịch vụ kiểm định kỹ thuật an tòan.
5. Thực hiện các hợp đồng giám sát thi công công trình, thẩm định dự toán công trình.
 6.
Tổ chức các khóa đào tạo về các lĩnh vực thuộc phạm vi của phòng như: Kiểm đị​nh máy X-quang y tế, Kiểm tra không phá hủy,....
 7. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về các giải pháp công nghệ và ứng dụng những công nghệ mới.
 8.  Phối hợp với các phòng, đơn vị trong Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
 9.  Quản lý cán bộ, công chức thuộc Phòng theo quy định của Giám đốc Trung tâm.
 10.  Quản lý tài sản, trang thiết bị của phòng được Giám đốc trung tâm giao.


 

 Lịch làm việc

 
Lỗi:The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT
  • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai
    ĐT: 0613.826769 - Fax: 0613.817350
    E-mail: UDC@dost.dongnai.gov.vn
    LƯỢT TRUY CẬP